Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených v následující tabulce:

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijetí

1.

Věk dítěte

Předškolák – 6letý (6 let do 31.8.2019)

500

Předškolák – 5letý (5 let do 31.8.2019)

440

Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2019)

380

Dítě 3leté (3 roky do 31.12.2019)

360

Dítě mladší (3 roky od 1.1.2020 do 30.6.2020)

0

2.

Den narození (pro děti narozené do 30.6.2017)

Za každý den v roce

0,02

3.

Pobyt (pro děti narozené do 30.6.2017)

Trvalý pobyt ŠO + doložené skutečné bydliště ve ŠO

530

Trvalý pobyt ŠO + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

490

Trvalý pobyt Pardubice + doložené skutečné bydliště ŠO

280

Trvalý pobyt Pardubice + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

240

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště ŠO

40

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště nedoloženo ve ŠO

0

4.

Sourozenec+dvojčata

Sourozenec v MŠ již je a bude i od 1.9.2019 + dvojčata

10

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných MŠ přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé MŠ.

Bez ohledu na bodové hodnocení:

může ředitel/ka MŠ přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P…..)

Vysvětlivky:

ŠO – školský obvod